Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Predkladanie správy o jadrovej bezpečnosti

Obrana a bezpečnosť

Predkladanie správy o jadrovej bezpečnosti.

ÚJD SR podľa § 4 ods. 1 písm. h) atómového zákona jedenkrát ročne, vždy k 30. aprílu, predkladá správu o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o svojej činnosti za uplynulý rok vláde Slovenskej republiky a následne Národnej rade Slovenskej republiky.

Jadrovou bezpečnosťou sa rozumie technický stav a spôsobilosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia ako aj schopnosť ich obsluhy zabrániť nedovolenému úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia alebo do životného prostredia a schopnosť predchádzať udalostiam a zmierňovať následky udalostí v jadrových zariadeniach alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov.

Jadrovým zariadením sa rozumie súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej konfigurácii, určených na:

  1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
  2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg 1ab) okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, 1ac) zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu,
  3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
  4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
  5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko