Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Fond na podporu vzdelávania

Pôžičky pre pedagógov

Vzdelanie, veda a šport

Nakoľko platy učiteľov sú nízke, slovenský právny poriadok umožňuje získať pedagógom špeciálnu pôžičku. Pôžičky pre pedagógov poskytoval do 31. decembra 2012 Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov. Od 1. januára 2013 poskytuje pôžičky pre pedagógov Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“), ktorý je v súlade so zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), právnym nástupcom Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. V súlade so zákonom prešli na fond od 1. januára 2013 práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré uzatvoril Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov vrátane tých práv a povinností, záväzkov a pohľadávok, ktoré vyplývajú zo zmlúv o pôžičke alebo vznikli na základe týchto zmlúv.
 1. Fond na podporu vzdelávania
 2. Výhody pôžičky pre pedagógov
 3. Kto môže požiadať o pôžičku
 4. Kedy podať žiadosť
 5. Výška pôžičky a doba splácania
 6. Postup získania pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania
 7. Zmluva o pôžičke

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania je štátny nástroj na podporu študentov vysokých škôl a pedagogických zamestnancov.

Výhody pôžičky pre pedagógov

 • bezúčelová pôžička do 10 000 eur
 • pôžička bez ručiteľa do 3 000 eur
 • nízky úrok, iba 3 % p. a. (ročne)
 • bezplatné vedenie účtu
 • o pôžičku pre pedagógov je možné požiadať opakovane každý kalendárny rok (pričom celková suma poskytnutých pôžičiek z Fondu nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur)
 • možnosť kedykoľvek pôžičku predčasne splatiť, bez poplatkov
 • nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie dlžníka na ÚPSVAR ako uchádzača o zamestnanie
 • možnosť odpisu pôžičky po 5 rokoch vykonávania pedagogickej činnosti

 

Kto môže požiadať o pôžičku

O pôžičku pre pedagógov z prostriedkov Fondu môže požiadať pedagóg. Pedagógom sa na účely poskytnutia pôžičky pre pedagógov rozumie:

- pedagogický zamestnanec podľa §3 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- odborný zamestnanec podľa §4 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z.,

- študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti dosiahne vek najviac 35 rokov a je:

 • vysokoškolský učiteľ podľa §75 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • výskumný pracovník podľa §80 zákona č. 131/2002 Z. z.,
 • umelecký pracovník podľa §80 zákona č. 131/2002 Z. z.,

 

Kedy podať žiadosť

Žiadosti o pôžičku sa podávajú v troch termínoch a to do 28. februára, 30. júna a do 31. októbra príslušného kalendárneho roku.

Žiadosť musí byť Fondu fyzicky doručená do príslušného termínu (v prípade posielania poštou odporúčame žiadosť o pôžičku zaslať minimálne tri pracovné dni pred termínom).

 

Výška pôžičky a doba splácania

Výšku pôžičky a dobu splácania si žiadateľ zvolí podľa potreby.

Minimálna suma

Maximálna suma

Doba splácania

1 000 eur

15 000 eur

8 – 15 rokov


Úroková sadzba sa stanovuje vždy na prislúchajúci rok.

Postup získania pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Žiadateľ o pôžičku si stiahne formulár žiadosti z webového sídla fondu. Následne žiadosť vyplní v listinnej forme, vyplnenú žiadosť o pôžičku podpíše, dá potvrdiť zamestnávateľovi, priloží povinné prílohy a relevantné prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie a doručí ju na adresu Fondu na podporu vzdelávania, Panenská 29, 81103 Bratislava 1.

Po uplynutí termínu sú všetky žiadosti spracované a vyhodnotené radou fondu. Fond žiadateľa informuje o schválení pôžičky najneskôr do 60 dní od príslušného termínu na doručenie žiadostí (spravidla nie dlhšie ako 30 dní) zverejnením zoznamu schválených pôžičiek na webovom sídle fondu.

V prípade, že bola žiadosť schválená, Fond žiadateľovi zašle návrh zmluvy o pôžičke v dvoch rovnopisoch najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek. Žiadateľ následne musí podpísanú zmluvu o pôžičke doručiť naspäť Fondu v stanovenej lehote.

Žiadosť o pôžičku pre pedagógov na rok 2019

Zmluva o pôžičke

Odoslaná zmluva o pôžičke musí obsahovať:

 • číslo účtu (IBAN),
 • e-mailovú adresu,
 • údaje o ručiteľovi (s výnimkou prípadu, ak sa pôžička poskytuje bez ručiteľa, teda ak je maximálna kumulovaná suma pôžičky poskytnutej bez ručiteľa jednému žiadateľovi do 3 000 eur)
 • úradne overené podpisy dlžníka a ručiteľa (v prípade nutnosti zabezpečiť ručiteľa).

K zmluve musia byť priložené:

 • potvrdenie o príjme ručiteľa, ak relevantné (na predpísanom tlačive, ktoré dlžníkovi zašle Fond),
 • splnomocnenie v prípade, že dlžník niekoho splnomocnil na zastupovanie.

Viac informácií nájdete na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania – www.fnpv.sk.

Na poskytnutie pôžičky z Fondu nie je právny nárok.

Dátum poslednej zmeny: 14. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 10. 2. 2017

Lokalita

 • Slovensko