Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Posudzovanie programu prípravy zamestnancov v oblasti jadrového dozoru

Obrana a bezpečnosť

Posudzovanie programu prípravy zamestnancov v oblasti jadrového dozoru

ÚJD SR podľa § 4 ods. 2 písm. e) bod 4. atómového zákona posudzuje program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov. Programy prípravy vybraných zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov sú vypracované pre všetky druhy odbornej prípravy.

Druhy odbornej prípravy odborne spôsobilých zamestnancov sú:

 • základná príprava,
 • periodická príprava,
 • príprava na zmenu pracovnej funkcie.

Fázy základnej prípravy sú:

 • teoretická príprava,
 • stáž na jadrovom zariadení,
 • príprava na overenie odbornej spôsobilosti,
 • overenie odbornej spôsobilosti,
 • výcvik na pracovnom mieste.

Periodická príprava je zameraná na:

 • zmeny jadrového zariadenia a jeho predpisov,
 • poučenia z rozborov prevádzkových udalostí na vlastnom jadrovom zariadení a na obdobných jadrových zariadeniach vo svete,
 • prípravu na generálnu opravu alebo na odstávky iného typu,
 • jadrovú bezpečnosť,
 • havarijnú pripravenosť,
 • politiku bezpečnosti a bezpečnostné ciele.

Fázy prípravy na zmenu pracovnej funkcie sú:

 • teoretická príprava,
 • výcvik na pracovnom mieste.

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 2. 5. 2016