Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pokuty

Cestovanie a doprava

Na mieste vám môže byť uložená bloková pokuta za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky až do výšky 1000 €.

Ak je zistený priestupok, ktorý možno prejednať v blokovom konaní, policajt preskúma závažnosť priestupku, pričom prihliada najmä na spôsob spáchania priestupku, následky priestupku, okolnosti, za ktorých bol priestupok spáchaný, mieru zavinenia, pohnútky a osobu páchateľa priestupku. Výšku blokovej pokuty ustanovenú v sadzobníku môže policajt znížiť, resp. zvýšiť v závislosti od závažnosti priestupku

Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak: 

  • je priestupok spoľahlivo zistený a
  • obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť.

Priestupok možno vybaviť aj napomenutím, ak zaň nemožno uložiť zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu. Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

Ak nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku páchateľ priestupku potvrdí.

Na mieste vám za priestupok môže byť vo všeobecnosti uložená bloková pokuta do výšky 33 €. Avšak pri priestupkoch proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky možno uložiť blokovú pokutu až do výšky 1000 €.

Ak nie ste ochotný zaplatiť pokutu na mieste, postúpi sa táto vec na prejednanie príslušnému orgánu v správnom konaní (dopravný inšpektorát).

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto:

1. ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,
2. ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
2.1 ak ide o dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, 3 baa)
2.2 ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, 3 bab)
3. vedie motorové vozidlo
3.1 bez príslušného vodičského oprávnenia
, bez osoby spolujazdca, ak prítomnosť spolujazdca vyžaduje osobitný predpis3ba) alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,3bb) vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie,3bc) podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
3.2 akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel.

Za tieto priestupky okrem bodu 2.2 sa v správnom konaní uloží pokuta od 300 € do 1300 € a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov. V blokovom konaní a rozkaznom konaní možno uložiť za tieto priestupky pokutu do 650 €. Za priestupok podľa bodu 2. 2 sa v správnom konaní môže uložiť pokuta od 200 € do 1000 € a zákaz činnosti do piatich rokov. V blokovom konaní a rozkaznom konaní možno uložiť za tieto priestupky pokutu do 650 €.

4. vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,

5. ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia návyková látka ešte nachádza v jeho organizme.

Za tieto priestupky sa v správnom konaní môže uložiť pokuta od 200 € do 1000 € a zákaz činnosti do piatich rokov. V blokovom konaní a rozkaznom konaní možno uložiť za tieto priestupky pokutu do 650 €.

6. ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia alkohol ešte nachádza v jeho organizme,okrem cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce3bc) a cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,
7. poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda,pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku,
8. ako vodič motorového vozidla prekročí zákonom povolenú rýchlosť alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením,
9. použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená.

Za tieto priestupky sa v správnom konaní môže uložiť pokuta od 150 € do 800 € a zákaz činnosti do troch rokov. V blokovom konaní a rozkaznom konaní možno uložiť za tieto priestupky pokutu do 650 €.

  • ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise3c) alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením:

1. v obci najviac o 20 km h-1 alebo mimo obce najviac o 30 km h-1,
2. v obci o 21 až 50 km h-1 alebo mimo obce o 31 až 60 km h-1,
3. v obci o viac ako 50 km h-1 alebo mimo obce o viac ako 60 km h-1.

Za tieto priestupky sa v správnom konaní môže uložiť:

1. prvého bodu možno uložiť pokutu do 100 eur,
2. druhého bodu sa uloží pokuta od 150 eur do 600 eur,
3. tretieho bodu sa uloží pokuta od 500 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov.

blokovom konaní a rozkaznom konaní možno uložiť za tieto priestupky pokutu:

1. prvého bodu možno uložiť pokutu do 50 eur,
2. druhého bodu sa uloží pokuta od 30 eur do 400 eur,
3. tretieho bodu sa uloží pokuta od 250 eur do 800 eur.

10. ako vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo ako vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg vojde na pozemnú komunikáciu, na ktorej je jazda takéhoto vozidla alebo takejto jazdnej súpravy zakázaná,

V tomto prípade sa v správnom konaní môže uložiť pokuta do 1500 €. V blokovom a rozkaznom konaní možno uložiť za tento priestupok pokutu do 1000 €.

11. poruší zákaz počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.

V tomto prípade sa v správnom konaní môže uložiť pokuta do 200 €. V blokovom konaní možno uložiť za tento priestupok pokutu do 100 €. 

12. iným spôsobom ako v hore uvedených prípadoch sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.
V tomto prípade sa v správnom konaní môže uložiť pokuta od 60 € do 300 € a zákaz činnosti do dvoch rokov. V blokovom konaní alebo rozkazom možno uložiť za tento priestupok pokutu do 150 €.

13. iným konaním, ako sa uvádza v  horeuvedených prípadoch, poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
V tomto prípade sa v správnom konaní môže uložiť pokuta do 100 €. V blokovom konaní možno uložiť za tento priestupok pokutu do 50 €.

Ak sú splnené podmienky, podľa ktorých možno uložiť pokutu v blokovom konaní (pozri text hore)tak sa nasledovné priestupky prejednajú vždy v blokovom konaní; ide o priestupky, ktorých sa dopustí ten kto:

  • ako vodič motorového vozidla prekročí zákonom povolenú rýchlosť alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením,
  • použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,
  • poruší zákaz počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla,
  • iným konaním, ako sa uvádza v horeuvedených prípadoch, poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko