Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Ochrana prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

Životné prostredie

Ochrana prírodných liečivých a minerálnych zdrojov sa riadi zákonom č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách.

Zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov na území Slovenskej republiky je v súčasnosti vykonávané na základe ustanovení § 26, § 27, § 28 a § 29 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.“)

 • Ochrana prírodného liečivého a minerálneho zdroja sa zabezpečuje ochrannými pásmami prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov pred činnosťami, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť chemické, fyzikálne, mikrobiologické a biologické vlastnosti vody, jej zdravotnú bezchybnosť, množstvo vody a výdatnosť prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja.
 • Ochrana prírodných liečivých a minerálnych zdrojov a ochranné pásma týchto zdrojov sa určujú na základe podmienok vyplývajúcich z hydrogeologického kolektora podzemnej vody a ďalších prírodných faktorov.
 • Ochranné pásma sa určujú v dvoch stupňoch na základe odborných podkladov a posudkov vypracovaných odborne spôsobilou osobou.
 • Návrh na určenie ochranného pásma musí vychádzať z analýzy rizík ohrozenia stability fyzikálno-chemického zloženia vody, zdravotnej bezchybnosti vody a výdatnosti prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a musí obsahovať:

a)      kópiu katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej hranice ochranného pásma I. stupňa; aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam alebo kópiu mapy M 1 : 5 000 alebo M 1 : 10 000,

b)       kópiu základnej mapy M 1 : 50 000 so zakreslením hranice ochranného pásma II. stupňa.

 • Ochranné pásma možno upravovať, meniť alebo rušiť, ak sa zmenili alebo zanikli dôvody na ich určenie.
 • Štátna kúpeľná komisia prerokuje návrh na určenie ochranných pásiem s dotknutými správnymi orgánmi a s obcami, na ktorých území sa majú ochranné pásma určiť. Dotknuté správne orgány a obce sú povinné poslať Štátnej kúpeľnej komisii stanoviská do 60 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak v tejto lehote stanoviská nepošlú, predpokladá sa, že k návrhu ochranných pásiem nemajú pripomienky.
 • Ak v jednej hydrogeologickej štruktúre je minerálna voda využívaná okrem liečebných účelov aj na iné účely a táto voda je rovnakej genézy alebo hydrodynamicky spojitá, Štátna kúpeľná komisia môže využívanie na iné účely obmedziť alebo zakázať.

Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

 • sa určuje pre územie výverovej oblasti alebo územie zaberajúce okolie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja.
 • ochranné pásmo sa pre výverovú oblasť určí, vtedy ak sú prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne zdroje zachytené plytko pod povrchom terénu alebo to vyžadujú geologické a hydrogeologické pomery.
 • pre prírodné liečivé a minerálne zdroje zachytené vrtmi vo väčšej hĺbke sa ochranné pásmo I. stupňa určí kruhom s polomerom 25 metrov od prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ak kolektor minerálnej vody je od povrchu terénu chránený dostatočnou hrúbkou nepriepustných hornín.
 • v ochrannom pásme I. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
 • každý prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj sa ochraňuje určením pásma fyzickej ochrany spravidla v rozsahu 10 x 10 metrov vo voľnom teréne. V tomto pásme sa môžu vykonávať len činnosti priamo súvisiace s využitím a ochranou prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. Pásmo fyzickej ochrany však nie je možné určiť pre všetky zdroje nachádzajúce sa vo voľnom teréne, pretože niektoré zdroje, ktoré sú využívané slúžia aj na priami odber vody verejnosťou. Vytýčením takého pásma by došlo k zamedzeniu voľnému prístupu k zdroju.

Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

 • chráni hydrogeologický kolektor minerálnej vody, jeho tranzitno-akumulačnú, prípadne infiltračnú oblasť alebo ich častí, prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje.
 • V ochrannom pásme II. stupňa sa môžu vymedziť čiastkové pásma s rôznou mierou ochrany.
 • V tomto ochrannom pásme je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.
 • Ochranné pásmo II. stupňa sa vyznačí v základnej mape v mierke 1 : 50 000, pričom lomové body sú definované súradnicami Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej - JTSK.

Hranice ochranných pásiem a ich označenie

 • Pri určovaní hraníc ochranných pásiem sa prihliada na hranice jednotlivých pozemkov podľa katastra nehnuteľností, ako aj na prírodné a umelé hranice v teréne.
 • Náklady spojené s určením a vyznačením hraníc ochranných pásiem v teréne na prístupových cestách uhradí využívateľ zdroja. Ak prírodný liečivý zdroj, prírodný minerálny zdroj, prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne zdroje využíva viac využívateľov, podieľajú sa na úhrade nákladov podľa pomeru využívania. Ak nemá prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj využívateľa, uhradí tieto náklady ministerstvo zdravotníctva. Náklady na zmenu už existujúcich ochranných pásiem uhradí ten, kto predložil návrh na úpravu.

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 3. 2. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko