Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Minimálna mzda

Zamestnanie

Každý zamestnanec má v zmysle § 119 ods. 1 Zákonníka práce právny nárok na mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy. Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa vzťahuje nielen na zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ale od 1. januára 2013 aj na fyzické osoby, vykonávajúce pre zamestnávateľa práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti).

Sumu minimálnej mzdy ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením dvomi sumami:

  • v eurách za mesiac (mesačná minimálna mzda) a
  • v eurách za odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda).

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa uplatňuje len u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy. U zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou mzdy, než je mesačná mzda (napr. hodinovou mzdou), sa pri posudzovaní ich právnych nárokov na výšku mzdy vychádza z hodinovej minimálnej mzdy.

Sumy minimálnej mzdy

Sumy minimálnej mzdy platné od 1. januára 2020 sú ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 nasledovne:

  • mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v sume 580,00 eur a
  • hodinová minimálna mzda vo výške 3,333 eura.

Sumy minimálnej mzdy platné od 1. januára 2019 boli ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019, nasledovne:

  • mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou v sume 520 eur a
  • hodinová minimálna mzda vo výške 2,989 eura.

Mesačná minimálna mzda

Mesačná minimálna mzda v nominálnej sume, ustanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky, sa použije len v prípade, ak zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou pracuje v ustanovenom týždennom pracovnom čase, t.j. nemá dohodnutý kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce, a v príslušnom mesiaci odpracoval plný mesačný fond pracovného času.

Ak má zamestnanec dohodnutý kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni alebo hodiny, suma mesačnej minimálnej mzdy sa zníži v pomere, medzi skutočne odpracovaným časom a mesačným fondom pracovného času. Alikvotná výška sumy minimálnej mzdy v eurách za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Hodinová minimálna mzda

Hodinová minimálna mzda v nominálnej sume, ustanovenej na príslušný rok nariadením vlády Slovenskej republiky, sa uplatní u zamestnancov na takých prevádzkach, v ktorých je pracovný čas podľa § 85 Zákonníka práce ustanovený na 40 hodín týždenne.

V prípade, že na prevádzke zamestnávateľa je ustanovený týždenný pracovný čas kratší ako 40 hodín, suma hodinovej minimálnej mzdy sa zvýši v pomere medzi 40 hodinami a ustanoveným týždenným pracovným časom; upravená suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Ak by išlo o zamestnanca, ktorý má v pracovnej zmluve dohodnutý kratší týždenný pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce, suma hodinovej minimálnej mzdy sa z dôvodu jeho práce na kratší pracovný čas nezvyšuje. U takéhoto zamestnanca sa vychádza z hodinovej minimálnej mzdy, platnej pre ustanovený týždenný pracovný čas na pracovisku zamestnanca.

Doplatok do sumy minimálnej mzdy

Nárok na doplatok do sumy minimálnej mzdy vzniká zamestnancovi v prípade, ak jeho mzda v kalendárnom mesiaci nedosiahne úroveň minimálnej mzdy. Do porovnávanej sumy hrubej mzdy zamestnanca sa nemôžu zahrnúť žiadne sumy plnení, ktoré sa v zmysle § 118 ods. 2 Zákonníka práce nepovažujú za mzdu (napríklad náhrady mzdy alebo náhrada za pracovnú pohotovosť).

Doplatok predstavuje rozdiel medzi porovnávanou sumou minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok, zodpovedajúcou počtu zamestnancom odpracovaných hodín v príslušnom mesiaci, a zamestnancom dosiahnutou mzdou. Pri výpočte jeho výšky sa zo zamestnancom dosiahnutej mzdy musia vylúčiť vyplatené sumy mzdy za prácu nadčas, mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, suma mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce, suma mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a suma mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu .

Týmto postupom sa zabezpečí, že sumy taxatívne vymedzených nárokových zložiek mzdy sa musia poskytnúť nad rámec mzdy, dorovnanej do úrovne minimálnej mzdy. Sumy všetkých ostatných zložiek mzdy (napr. prémií, výkonnostných odmien, osobného ohodnotenia, nenárokových príplatkov a zvýhodnení) sú súčasťou celkovej mzdy zamestnanca, ktorá sa porovnáva so sumou minimálnej mzdy.

Na účely výpočtu hodinového podielu z takto očistenej dosiahnutej mzdy sa do počtu odpracovaných hodín v mesiaci nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Súčasný postup úpravy minimálnej mzdy sa poslednýkrát použil v roku 2019 pre stanovovanie sumy minimálnej mzdy pre dok 2020. Národná rada Slovenskej republiky dňa 16. októbra 2019 schválila novelu zákona o minimálnej mzde, ktorá mení postup určovania minimálnej mzdy. Nový postup sa prvýkrát uplatní pri stanovovaní sumy minimálnej mzdy na kalendárny rok 2021. Novela ponecháva zástupcom zamestnávateľov a zástupcom zamestnancov autonómiu, pokiaľ ide o rokovanie a dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok. Pokiaľ k dohode zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov dôjde, mesačná minimálna mzda na nasledujúci kalendárny rok je určená ich dohodou. Ak k takejto dohode zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov nedôjde, použije sa vzorec predvídaný zákonom. Jeho základom je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy. 

Legislatíva

  • Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa  ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

 

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 3. 3. 2016

Lokalita

  • Slovensko