Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Justičná štatistika

Občan a štát

Justičná štatistika je služba poskytovania štatistických údajov zo súdov, z Ministerstva spravodlivosti SR a z organizácií v jeho pôsobnosti.

Justičná štatistika je služba poskytovania štatistických údajov zo súdov, z Ministerstva spravodlivosti SR a z organizácií v jeho pôsobnosti. Nájdete ju na https://obcan.justice.sk/statistika.

Cieľom modulu je umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k štatistickým informáciám a zjednodušenie úkonov súvisiacich s poskytovaním údajov.

 • Vychádza sa z výkazov súdnictva a štatistických listov (ŠL), okruhom vyhodnocovaných informácií sú dáta s čo najširším záberom, od štatistík spracovania nápadu na súdy, dokumentácie, personálne štatistiky, výkonnostné, rozhodovacie a finančné.
 • Účelom je vytvoriť čo najúplnejší obraz o súdnictve na informačnej úrovni, t.j. bez interpretácie. Zjednodušene povedané, informácie a dáta o výkone súdnej moci.
 • zverejňuje anonymizované štatistické dáta zo systému Súdneho manažmentu a z Nástroja pre zber štatistických listov a výkazov implementovaného v rámci projektu RTIS. Dáta budú prístupné cez nástroj používateľsky konfigurovateľných reportov. Základným cieľom je poskytnutie prehľadových dát o záťaži a agende súdov pre verejných používateľov. Rozsah zverejnených dát bude priamo závislý od kvality a množstva dát ukladaných v zdrojových systémoch.
 • poskytuje nástroj vo forme webového sídla (resp. súboru používateľských rozhraní prístupných cez web), ktoré budú vo forme používateľsky konfigurovateľných reportov umožňovať rôzne náhľady na dáta v jednotlivých štatistických balíkoch zbieraných systémom justičných štatistík zo spolupracujúcich systémov.
 • sleduje využitie nástroja pre používateľsky konfigurovateľné reporty. Dáta ním zozbierané sa použijú pre zobrazenie zoznamu najčastejšie používaných štatistických balíkov pre uľahčenie orientácie používateľa v prostredí nástroja.
 • umožňuje používateľovi export údajov z ním vytvorených reportov v formátoch importovateľných do najrozšírenejších tabuľkových editorov.

Štatistiky umožňujú:

 • Zobrazenie najčastejšie používaných reportov
 • Jednoduché základné reporty známe z ročenky
 • Možnosť upravovania filtra štatistík
 • Prehľadné tabuľky a grafy
 • Praktické stromové zobrazovanie hierarchických dimenzií
 • Možnosť pridávania a odoberania dimenzií reportu
 • Predvolené konfigurácie dimenzií zjednodušujú používateľovi výber hodnôt
 • Nastavenia umiestnenia dimenzií v tabuľke a v grafe
 • Rôzne typy grafov
 • Export do XLS, PDF alebo tlač
 • Možnosť zdieľať vlastný report a urobiť si z neho záložku

Cieľová skupina

 • verejnosť (novinári, študenti, …)
 • odborná verejnosť
 • zamestnanci rezortu spravodlivosti

Prípadná odchýlka vykazovaných údajov od hodnôt uvedených v štatistickej ročenke môže súvisieť s odlišným spôsobom vyhodnocovania dát.

Dátum poslednej zmeny: 31. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 25. 8. 2017

Lokalita

 • Slovensko