Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Geodézia a kartografia

Bývanie

V rámci agendy geodézia a kartografia ÚGKK SR vytvára podmienky na jednotnú lokalizáciu predmetov záujmu v záväzných súradnicových a výškových systémoch prostredníctvom realizácie týchto systémov a zabezpečuje ich údržbu. Najviac využívanou lokalizačnou službou je Slovenská priestorová observačná služba SKPOS®, ktorá umožňuje presné určovanie polohy v reálnom čase. Ďalej ÚGKK SR zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a poskytovanie referenčných priestorových údajov ZBGIS® so základným a všeobecne využiteľným obsahom pre verejnú správu, podnikateľov a občanov, vrátane ich kartografických vizualizácií. Na zabezpečenie jednotnosti nepriamej identifikácie nesídelných objektov pomocou geografických názvov zabezpečuje ich štandardizáciu a stanovuje záväznosť ich používania.

A0002780 Preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností

A0002781 Prejednávanie priestupkov a porušenia poriadku na úseku geodézie a kartografie

A0002782 Riadenie a koordinovanie výskumu a vedecko-technického rozvoja a zhromažďovanie vedecko-technických informácií pre geodetické a kartografické činnosti

A0002783 Evidovanie údajov podrobného polohového bodového pola

A0002784 Štandardizovanie geografického názvoslovia nesídelných objektov a špeciálnych sídelných

A0002788 Úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností

A0002789 Určovanie kvalitatívnych podmienok na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností

A0002790 Určovanie záväzných geodetických systémov, ich realizácií a lokalizačných štandardov

A0002791 Vydávanie a odnímanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti geodézie a kartografie

A0002792 Vydávanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností

A0002793 Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti geodézie a kartografie  

A0002794 Zabezpečovanie a preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností

A0002795 Zabezpečovanie stabilizovania a vymeriavania geodetických bodov štátnej hranice a aktualizácie geodetickej časti hraničného dokumentárneho diela

A0002796 Zabezpečovanie tvorby a prevádzkovania informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra

A0002797 Zabezpečovanie tvorby a prevádzkovania permanentnej lokalizačnej služby, ktorá využíva globálne navigačné systémy

A0002798 Zabezpečovanie tvorby, aktualizácie a vydávania základných štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky

A0002799 Zabezpečovanie výkonu geodetických a kartografických činností pre vlastnú potrebu

A0002800 Zabezpečovanie zriaďovania a aktualizácie geodetických základov a zriaďovania podrobného polohového bodového poľa pre obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním

A0002801 Zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti geodézie a kartografie mimo potrieb obrany štátu

A0002802 Vydávanie a zverejňovanie katalógu tried objektov

A0002803 Vydávanie preukazov na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2015