Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Geneticky modifikované organizmy (GMO)

Životné prostredie

Genetické technológie sú v zmysle § 2 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) činnosti genetického inžinierstva a modernej biotechnológie, ktorými sa vytvárajú a používajú živé geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy.

Používaním genetických technológií sa:

 • nesmie obmedzovať biologická rôznorodosť druhov organizmov a mikroorganizmov
 • v prírode, ani narušovať rovnováha prirodzeného biologického reťazca organizmov
 • a mikroorganizmov v prírode, nesmú do organizmov a mikroorganizmov určených na zavádzanie do životného prostredia  alebo na uvádzanie na trh zavádzať gény spôsobujúce odolnosť ľudí a zvierat proti antibiotikám používaným ako humánne liečivá alebo veterinárne liečivá.

Génové metódy a génové techniky

Génovými metódami a génovými technikami sú konkrétne cielené metódy a techniky, ktorými sa použitím nosiča vnáša genetický materiál jedného organizmu alebo mikroorganizmu („darca“) do genetického materiálu iného organizmu alebo mikroorganizmu („príjemca“) alebo odníma alebo mení časť prirodzeného genetického materiálu organizmu alebo mikroorganizmu a ktorých výsledkom je geneticky modifikovaný organizmus alebo geneticky modifikovaný mikroorganizmus.

Génovými technikami podľa predchádzajúceho odseku sú

 • techniky rekombinantnej nukleovej kyseliny vrátane tvorby nových kombinácií genetického materiálu vkladaním molekúl nukleovej kyseliny vytvorených mimo organizmu do vírusu, bakteriálneho plazmidu alebo iného systému nosiča a ich vnesenie do príjemcu, v ktorom sa prirodzene nevyskytujú, ale v ktorom sú schopné kontinuálne sa množiť,
 • techniky, ktorými sa priamo zavádza do príjemcu dedičný materiál pripravený mimo neho vrátane mikroinjektovania, makroinjektovania, mikrokapsulácie a iných invazívnych techník,
 • fúzie buniek vrátane fúzie protoplastov a hybridizačné techniky, ktorými sa tvoria živé bunky s novými kombináciami dedičného genetického materiálu fúziou dvoch alebo viacerých buniek taxonomicky pochádzajúcich z rôznych čeľadí a ktoré sa prirodzene nevyskytujú.

Geneticky modifikovaný organizmus a geneticky modifikovaný mikroorganizmus

 • Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje.
 • Geneticky modifikovaný mikroorganizmus je mikroorganizmus, ktorého genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje.

Spôsoby používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov

Genetické technológie a geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy možno používať:

 • v uzavretých priestoroch s použitím ochranných opatrení (ďalej len „používanie v uzavretých priestoroch),
 • zámerným uvoľňovaním bez použitia ochranných opatrení (ďalej len „zámerné uvoľňovanie“).

Ochranné opatrenia sú fyzické zábrany, prípadne kombinované s biologickými a chemickými zábranami a špecifické kontrolné a bezpečnostné opatrenia, ktoré sú zamerané na zamedzenie styku geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov s obyvateľstvom a životným prostredím za účelom poskytnutia vysokej úrovne bezpečnosti obyvateľstvu a životnému prostrediu.

Používanie v uzavretých priestoroch

Používanie v uzavretých priestoroch je činnosť, ktorou sa organizmy a mikroorganizmy geneticky menia alebo ktorou sa geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy pestujú, uchovávajú, premiestňujú, ničia, zneškodňujú alebo používajú iným spôsobom s použitím ochranných opatrení. Uzavretými priestormi sú laboratóriá, skleníky, pestovateľské miestnosti a iné uzavreté priestory znemožňujúce únik geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov vo výskumných, vývojových alebo výrobných zariadeniach používateľa.

Používateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:
- používa genetické technológie a geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy; nie je ním konečný spotrebiteľ výrobkov uvedených na trh; používateľ je povinný vytvoriť výbor pre bezpečnosť používania v uzavretých priestoroch,
- určiť osobu zodpovednú za bezpečnosť používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (ďalej len „vedúci projektu“),
- zabezpečiť, aby uzavreté priestory svojím stavebno - technickým usporiadaním, vnútorným umiestnením,
- prevádzkovým režimom a materiálno-technickým vybavením umožňovali uplatňovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a správnej mikrobiologickej praxe a spĺňať požiadavky osobitných predpisov na nakladanie s odpadmi a s priemyselnými odpadovými vodami.

Na prácu v uzavretých priestoroch sa vyžaduje súhlas na:

 • prvé použitie uzavretých priestorov,
 • činnosti zatriedené do rizikovej triedy 2, ak neboli splnené všetky podmienky uvedené vo vydanom súhlase,
 • činnosti zatriedené do rizikových tried 3 a 4,
 • zmenu zatriedenia činností z rizikovej triedy 2 až 4 do nižšej rizikovej triedy,
 • pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené pri vykonávaní inšpekcie.

Používateľovi vyplýva zo zákona aj ohlasovacia povinnosť voči ministerstvu životného prostredia o:

 • osobe vedúceho projektu a o členoch výboru pre bezpečnosť, ako aj o zmenách v týchto údajoch,
 • geneticky modifikovaných organizmoch a geneticky modifikovaných mikroorganizmoch, s ktorými vykonával činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1, na účely vedenia evidencie, 
 • začatí činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2 v uzavretých priestoroch, ak boli splnené všetky podmienky uvedené v súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov,
 • zistení nových informácií o činnostiach, ktoré môžu mať významné dôsledky na riziko,
 • zmenách v požiadavkách na uzavreté priestory, ak majú vplyv na uplatňovanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a správnej mikrobiologickej praxe, alebo na požiadavky osobitných predpisov na nakladanie s odpadmi alebo s priemyselnými odpadovými vodami.

Zámerné uvoľňovanie

Zámerné uvoľňovanie je úmyselné zavádzanie geneticky modifikovaného organizmu alebo kombinácie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (ďalej označované ako „zavedenie do životného prostredia“) alebo ich uvádzanie na trh.

Používateľ je povinný pred začatím každého zámerného uvoľňovania:

 • posúdiť riziko vyplývajúce z plánovaného zámerného uvoľňovania, najmä identifikovať a vyhodnotiť priame a nepriame, bezprostredné a  následné účinky geneticky modifikovaných organizmov na ľudí a na životné prostredie,
 • posudzovať každý prípad možných nepriaznivých účinkov vyplývajúcich  z priameho alebo z nepriameho prenosu génov z geneticky modifikovaných  organizmov na ostatné organizmy,
 • vykonávať analýzu kumulatívnych dlhodobých účinkov geneticky  modifikovaných organizmov na ľudí a na životné prostredie,
 • rozhodnúť o potrebe a o spôsobe riadenia rizika a o použití najvhodnejšej genetickej metódy,
 • vypracovať havarijný plán a zverejniť ho na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom,
 • poskytnúť podstatné informácie o obsahu havarijného plánu osobám, ktoré by mohli byť postihnuté v prípade havárie,
 • požiadať o vydanie súhlasu a splniť ďalšie povinnosti určené zákonom
 • vykonať opatrenia na predchádzanie možným nepriaznivým účinkom na ľudí a na životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť zo zámerného uvoľňovania.

Súhlas ministerstva životného prostredia na zavedenie do životného prostredia sa vyžaduje na:

 • prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaného organizmu alebo kombinácie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia,
 • zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu, viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov, ktorá by mohla mať významné účinky na ľudí alebo na životné prostredie alebo ktorá by mohla priniesť nové poznatky o takých následkoch,
 • dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia.

Na zavedenie toho istého geneticky modifikovaného organizmu alebo tej istej kombinácie geneticky modifikovaných organizmov na to isté miesto alebo na rôzne miesta, ale na ten istý účel a v rovnakom čase možno vydať jeden súhlas na zavedenie do životného prostredia.
Za dovoz sa nepovažuje preprava z iného členského štátu EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Orgánmi štátnej správy pre používanie GMO v uzavretých priestoroch a ich pokusné uvoľňovanie do životného prostredia sú Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská inšpekcia životného prostredia ako orgán štátneho dozoru.

Výkon štátnej správy uvádzania GMO na trh ako výrobkov alebo vo výrobkoch

- je rozdelený medzi niekoľko orgánov v závislosti od účelu použitia výrobku a kompetencií príslušných orgánov.

Uvádzanie na trh geneticky modifikovaných potravín a krmív, ale aj veterinárnych liekov patrí do rezortu pôdohospodárstva, uvádzanie na trh humánnych liekov do rezortu zdravotníctva a uvádzanie na trh ostatných produktov, napr. okrasných rastlín a akváriových rybičiek patrí pod ministerstvo životného prostredia.

Ak bol udelený písomný súhlas ministerstva životného prostredia na umiestnenie na trh GMO ako výrobku alebo vo výrobku, môže sa takýto výrobok používať v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru.
Keďže pojem „trh“ označuje obchodný priestor celej Európskej únie (Európsky hospodársky priestor), členské štáty hlasujú o umiestnení výrobku na trh na pôde Európskej komisie. Po skončení procedurálnych postupov na európskej úrovni vydá rozhodnutie príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť.  

Písomný súhlas ministerstva životného prostredia na uvedenie GMO výrobku na trh sa vyžaduje na:

 • prvé uvedenie nového výrobku na trh,
 • opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má používať na iný účel,
 • podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh,
 • dovoz výrobku, ktorý má byť prvý raz uvedený na trh.

Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 2. 2017

Lokalita

 • Slovensko