Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Elektronická komunikácia

Financie a hospodárstvo

Elektronická komunikácia pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní je realizovaná v súlade s legislatívou a podľa funkčnej a technickej špecifikácie Európskej komisie a Rady.

Externý subjekt zasiela elektronické informácie podpísané kvalifikovaným certifikátom oprávnenej osoby externého subjektu (kvalifikovaný elektronický podpis) do elektronickej podateľne finančnej  správy (Informačný systém CEP).  Z nej sa informácia po overení podpisu dostane do príslušnej internej aplikácie. Obdobne sa uskutočňuje zaslanie spätnej informácie z internej aplikácie finančnej správy a jej doručenie externému subjektu.

V súčasnosti sa elektronická komunikácia prostredníctvom Informačného systému CEP využíva pri poskytovaní nasledovných elektronických služieb:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze,
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, pri ukončení colného režimu tranzit a pri správe záruky s úradom prijímania záruk v systéme NCTS

Podmienky elektronickej komunikácie sú uvedené v osobitnej časti  (CEP – centrálny elektronický priečinok).

Okrem tejto komunikácie využívajú subjekty osobitnú elektronickú komunikáciu:

  • pri poskytovaní informácií o zabezpečení dovozných platieb - služba GDS,

Podmienky elektronickej komunikácie (systém GDS a EMCS):

  • vytváranie a zasielanie štandardizovaných správ,
  • vlastníctvo kvalifikovaného certifikátu vystaveného na osobu pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu,
  • uzavretie „Dohody o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní“ medzi Finančným riaditeľstvom SR a používateľom elektronickej služby.

Ďalšie podrobnosti o využívaní elektronickej komunikácie  v oblasti GDS a EMCS, podmienkach jej realizácie, postupoch a iných užitočných kontaktoch je možné získať kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podmienky-elektronickej-komuni

 

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko