Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Colné predpisy a predpisy v oblasti colníctva

Financie a hospodárstvo

Colnými predpismi sú osobitné predpisy, medzinárodné zmluvy, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú právne vzťahy v súvislosti s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru, s výnimkou právnych predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane.

Medzi najdôležitejšie colné predpisy na úrovni Európskej únie patria:

  • nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení,
  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie v platnom znení,
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení,
  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 v platnom znení,
  • nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla v platnom znení.

Všetky tieto predpisy je možné nájsť kliknutím na nasledovné odkazy:             

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2019/2019.03.01_3_CLO_2019_IM.pdf a https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/legislativa/clo/pravne-predpisy-eu 

Colnými predpismi na úrovni Slovenskej republiky sú najmä:

  • zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • vyhláška MF SR č. 161/2016 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tieto predpisy je možné nájsť kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/legislativa/clo/vnutrostatne-pravne-predpisy

 

 

 

Ostatnými predpismi v oblasti colníctva sú najmä:

 

  • zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.

 

Konsolidované znenia týchto právnych predpisov sú prístupné na stránke právneho a informačného portálu Slov-Lex, ktorá je v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR na základe interaktívneho výberu predpisu a na ktorú je možný prístup kliknutím na nasledovný odkaz:

 

https://www.slov-lex.sk/domov

 

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko